Estatuts

Els Estatuts del Centre Natació Mataró

TÍTOL 1: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1: DENOMINACIÓ, OBJECTE I DOMICILI

 • Article 1 Denominació
 • Article 2 Objecte
 • Article 3 Domicili

CAPÍTOL 2: ÀMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ I LLENGUA PRÒPIA

 • Article 4 Àmbit territorial d’actuació
 • Article 5 Llengua pròpia

 

TÍTOL 2: DE LES SÒCIES I DELS SOCIS

CAPÍTOL 1

I ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SÒCIA/SOCI

 • Article 6 Sòcies o socis de ple dret
 • Article 7 Altres classes de sòcia o de soci
 • Article 8 Expedient d’ingrés

CAPÍTOL 2

SUSPENSIÓ DE LA CONDICIÓ DE SÒCIA O SOCI

 • Article 9 Causes de la suspensió

CAPÍTOL 3

PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI

 • Article 10 Causes de la pèrdua

CAPÍTOL 4

DRETS I DEURES DE LES SÒCIES I DELS SOCIS

 • Article 11 Drets
 • Article 12 Obligacions

 

TÍTOL 3: ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ

CAPÍTOL 1: ASSEMBLEA GENERAL

 • Article 13: Òrgans de l’entitat
 • Article 14: Concepte i persones integrants de l’assemblea general
 • Article 15: Competències
 • Article 16: Classes
 • Article 17: Convocatòria
 • Article 18: Constitució
 • Article 19: Acreditació

CAPÍTOL 2: JUNTA DIRECTIVA

 • Article 20: Finalitat i composició
 • Article 21: Distribució de càrrecs
 • Article 22: Convocatòria, adopció d’acords i competències
 • Article 23: Cessament dels membres
 • Article 24: Suspensió dels membres
 • Article 25: Substitució dels membres cessats o suspesos

CAPÍTOL 3: COMISSIÓ GESTORA

 • Article 26: Constitució
 • Article 27: Composició
 • Article 28: Designació
 • Article 29: Funcions

 

TÍTOL 4: ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. PROCEDIMENT ELECTORAL

CAPÍTOL 1: ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

 • Article 30: Elecció de membres
 • Article 31: Fases del procés
 • Article 32: Convocatòria
 • Article 33: Fases del calendari electoral
 • Article 34: Junta electoral
 • Article 35: Funcions de la junta electoral
 • Article 36: Funcions de la mesa electoral

CAPÍTOL 2: ESTATUT DELS DIRECTIUS

 • Article 37: Concepte de directiu
 • Article 38: Drets
 • Article 39: Obligacions
 • Article 40: Compensacions econòmiques i reemborsament de despeses
 • Article 41: Incompatibilitats
 • Article 42: Regles de conducta
 • Article 43: Responsabilitat dels òrgans de govern, administració i representació

CAPÍTOL 3: VOT DE CENSURA

 • Article 44: Sol·licitants
 • Article 45: Formalització
 • Article 46: Acord

 

TÍTOL 5: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

CAPÍTOL 1: RÈGIM ECONÒMIC

 • Article 47: Règim i recursos econòmics

CAPÍTOL 2: RÈGIM DOCUMENTAL

 • Article 48: Règim documental

 

TÍTOL 6: RÈGIM DISCIPLINARI

CAPÍTOL 1: RÈGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIÓ ESPORTIVA

 • Article 49: Definició i competències
 • Article 50: Potestat disciplinària

CAPÍTOL 2: RECURSOS I SANCIONS

 • Article 51: Recursos
 • Article 52: Sancions

 

TÍTOL 7: MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I LIQUIDACIÓ

CAPÍTOL 1: MODIFICACIONS ESTRUCTURALS

 • Article 53: Adopció d’acords

CAPÍTOL 2: DISSOLUCIÓ

 • Article 54: Extinció i dissolució
 • Article 55: Comunicació de la dissolucióTÍTOL 1: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1: DENOMINACIÓ, OBJECTE I DOMICILI

 • Article 1: Denominació

  El Centre Natació Mataró és una associació privada catalana amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar sense cap ànim de lucre, formada per persones físiques i constituïda, per temps indefinit, el 10 de gener de 1932, data en la que s’inicien les seves activitats. Amb data 5 d’abril de 2002 va ser declarada entitat d’utilitat pública per acord del Consell de Ministres.
  L’entitat es regeix pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també, pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l’assemblea general.
  Quan de manera subsidiària i supletòria siguin aplicables normes federatives, s’entendrà que fa referència prioritàriament a les de la Federació Catalana de Natació, llevat que regulin aspectes esportius o disciplines concretes d’una activitat esportiva diferent de la natació a la que l’entitat pugui estar igualment afiliada, cas en què s’ha d’aplicar la normativa de la federació corresponent.El Centre garantirà, en tot moment, els principis democràtics i representatius i s’evitarà i prohibirà qualsevol tipus de discriminació.
 • Article 2: Objecte

  Els objectius bàsics del Centre Natació Mataró són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i de l’esport. L’entitat destinarà els recursos adequats i necessaris pel compliment dels objectius socials de l’entitat.
  Més concretament, el Centre Natació Mataró té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents:
  • Natació, i a aquest efecte està afiliat a la Federació Catalana de Natació, la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals, la Federació Catalana d’Esports per a Personesamb Discapacitat Intel·lectual, la Federació Esportiva Catalana dels paralítics Cerebralsi la Federació de Sords de Catalunya.
  • Waterpolo, motiu pel qual està afiliat a la Federació Catalana de Natació.
  • Natació artística, motiu pel qual està afiliat a la Federació Catalana de Natació.
  • Tennis de Taula, raó per la qual està afiliat a la Federació Catalana de Tennis de Taula.
  • Triatló, raó per la qual està afiliat a la Federació Catalana de Triatló.

  La junta directiva podrà proposar la incorporació noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el sí de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’assemblea general. En aquest cas, s’haurà de notificar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la seva inscripció.

 • Article 3: Domicili

  El domicili social s’estableix a la localitat de Mataró, Passeig Marítim 92, codi postal 08301, amb el número de telèfon 93 790 36 90, número de fax 93 790 61 48, adreça de correu electrònic cnmataro@cnmataro.org i web www.cnmataro.cat
  Aquest domicili podrà ser modificat per l’assemblea general, a proposta de la junta directiva, i l’entitat haurà de comunicar la seva nova adreça al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la seva inscripció.

CAPÍTOL 2: LLENGUA PRÒPIA I ÀMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ

 • Article 4: Àmbit territorial d’actuació

L’àmbit principal d’actuació radica a Catalunya, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

 • Article 5: Llengua pròpia

  La llengua pròpia del Centre Natació Mataró és el català i, com a tal, és la que s’utilitza de manera normal i preferent en totes les activitats de l’entitat.

TÍTOL 2: DE LES SÒCIES I DELS SOCIS

CAPÍTOL 1: CLASSES I ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SÒCIA/SOCI

 • Article 6: Sòcies o socis de ple dret

 

Són sòcies o socis de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques de 18 anys i més que, mitjançant el procediment descrit a l’article 8 d’aquests estatuts, han sol·licitat l’admissió, han estat acceptades i han abonat, íntegrament, la quota d’entrada.

 • Article 7: Altres classes de sòcia o soci

  A més dels socis o sòcies de ple dret:
  • a) Són sòcies o socis aspirants, les persones físiques de 18 anys i més que, després d’haver sol·licitat l’ingrés, mitjançant el procediment descrit a l’article 8 d’aquests estatuts, han estat acceptades i abonen la quota d’entrada a terminis. Aquestes persones, un cop han abonat la quota d’entrada en la seva totalitat, passen a ser, automàticament, socis o sòcies de ple dret.
  • b) Són sòcies o socis aspirants, les persones físiques menors de 18 anys que, després d’haver sol·licitat l’ingrés, mitjançant el procediment descrit a l’article 8 d’aquests estatuts, han estat acceptades i abonen les quotes fixades a l’efecte. Aquestes persones, en el moment en què compleixen els 18 anys, passen a ser, automàticament, socis o sòcies de ple dret, sempre i quan estiguin sota la coberturade la quota d’entrada dels seus familiars (fins als 23 anys) o abonin, íntegrament, la quota d’entrada.

A més dels socis esmentats anteriorment, per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.
D’altra banda, el Centre Natació Mataró admet que persones físiques abonades a l’entitat puguin fer ús de les instal·lacions. Aquestes persones, però, no tindran la condició de socis/sòcies de l’entitat i la seva admissió i els seus drets i deures estan recollits al reglament de règim intern de l’entitat.
El Centre també permet que persones físiques puguin fer ús puntual de les instal·lacions, previ abonament de l’entrada establerta a l’efecte.

 • Article 8: Expedient d’ingrés

  Les persones que vulguin donar-se d’alta com a soci o sòcia de l’entitat, hauran de complimentar la sol·licitud d’inscripció; sol·licitud que serà admesa, o no, per la junta directiva de l’entitat. En el mateix acte serà imprescindible abonar la quota d’entrada i la mensualitat corresponent al mes en curs. La inscripció també es podrà fer per via telemàtica.
  El nombre de socis o sòcies és limitat. La junta directiva pot suspendre l’admissió de nous socis o sòcies quan així ho exigeixin raons d’aforament o de capacitat física de les instal·lacions.

CAPÍTOL 2: SUSPENSIÓ DE LA CONDICIÓ DE SÒCIA O SOCI

 • Article 9: Causes de la suspensió

  Es perdrà la condició de sòcia o soci de l’entitat:
  1. Per decisió expressa de la sòcia o del soci, comunicada fefaentment a l’entitat, i sempre que estigui al corrent de les quotes i serveis que es produeixin fins a la data de la sol·licitud.
  2. Pel no pagament de les quotes socials establertes durant un període de dos mesos, prèvia notificació al soci o a la sòcia afectat/da, en la qual es concedirà un termini de 15 dies per efectuar el pagament.
  3. Per sanció disciplinària acordada en els supòsits d’infraccions molt greus, fruit d’infracció disciplinària prevista en el reglament de règim intern, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
  4. Per defunció de la sòcia o del soci.

CAPÍTOL 3: PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SÒCIA O SOCI

 • Article 10: Causes de la pèrdua

  Es perdrà la condició de sòcia o soci de l’entitat:
  1. Per decisió expressa de la sòcia o del soci, comunicada fefaentment a l’entitat, isempre que estigui al corrent de les quotes i serveis que es produeixin fins a la data de la sol·licitud.
  2. Pel no pagament de les quotes socials establertes durant un període de dos mesos, prèvia notificació al soci o a la sòcia afectat/da, en la qual es concedirà un termini de 15 dies per efectuar el pagament, o fer les al·legacions que consideri oportunes.
  3. Per sanció disciplinària acordada en els supòsits d’infraccions molt greus, fruït d’infracció disciplinària prevista en el reglament de règim intern, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
  4. Per defunció de la sòcia o del soci.

CAPÍTOL 4: DRETS I DEURES DE LES SÒCIES I DELS SOCIS

 • Article 11: Drets

  Les sòcies i els socis de ple dret tenen els següents drets:
  1. Participar amb veu i vot a l’assemblea general i en les condicions establertes per a l’exercici d’aquest dret.
  2. Ser elector/a i elegible pels càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat, d’acord amb aquests estatuts.
  3. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
  4. Impugnar els acords de l’assemblea general i la junta directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.
  5. Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:
   • a) Ésser informades de la identitat de les altres persones associades -tot i respectant la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal-, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa podran consultar els llibres de l’associació.
   • b) Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació verbal durant la reunió.
   • c) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.
   • d) Separar-se voluntàriament de l’entitat.

  Els drets de les persones sòcies aspirants són:

  1. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
  2. Ésser informades de la identitat de les altres persones associades -tot i respectant la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal-, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa podran consultar els llibres de l’associació.
  3. Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.
  4. Separar-se voluntàriament de l’entitat.
 • Article 12: Obligacions

  Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:
  1. Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de sòcia o soci.
  2. Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
  3. Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan escaigui.
  4. Contribuir a la convivència social basada en el respecte i la igualtat de drets entre les sòcies i els socis.
  5. Facilitar un domicili i una adreça de correu electrònic pel lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquestes adreces.
  6. Facilitar les dades d’una entitat de crèdit on puguin ser carregades les quotes de la sòcia o del soci.

  Les obligacions de les persones aspirants són:

  1. Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de sòcia o soci.
  2. Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
  3. Contribuir al compliment de les activitats esportives de l’entitat.
  4. Contribuir a la convivència social basada en el respecte i la igualtat de drets entre les sòcies i els socis.
  5. Facilitar un domicili i una adreça de correu electrònic pel lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquestes adreces.
  6. Facilitar les dades d’una entitat de crèdit on puguin ser carregades les quotes de la sòcia o el soci.

TÍTOL 3: ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ

CAPÍTOL 1: ASSEMBLEA GENERAL

 • Article 13: Òrgans de l’entitat

  Els òrgans de govern, gestió, administració i representació són:
  • a) L’assemblea general.
  • b) La junta directiva.
 • Article 14: Concepte i integració de l’assemblea general
  1. L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva.
  2. Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.
 • Article 15: Competències

  L’assemblea general té competència especial en les matèries següents:
  • a) Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, la liquidació de l’exercici vençut i el pressupost per a l’exercici econòmic següent.
  • b) Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
  • c) Modificar els estatuts.
  • d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d’entrada (llevat que la modificació d’aquestes tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor amb l’aplicació, com a màxim, i des de l’última modificació, del percentatge de variació de l’Índex general de preus al consum), i quotes extraordinàries o derrames que s’escaigui.
  • e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
  • f) Acordar l’ingrés o la baixa en federacions o confederacions.
  • g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  • h) Aprovar el reglament del règim intern i les seves modificacions.
  • i) Aprovar, si s’escau, els projectes i les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea general.
  • j) Acordar la presentació a concursos públics per tal de promoure, directa o indirectament, la construcció i/o gestió d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena, els rendiments de les quals s’han de revertir en les finalitats de l’entitat.
  • k) Adquisició, venda o gravamen dels bens mobles o immobles del club, els valors dels quals superin el 20% del pressupost anual de l’exercici.
  • l) Aprovar les propostes que les sòcies i els socis vulguin presentar a l’assemblea general, sempre que tinguin el suport del 10% dels associats de ple dret de l’entitat i sempre que la sol·licitud es presenti en el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió.
  • m) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.
 • Article 16: Classes

  L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària:
  1. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir, com a mínim un cop l’any, dins els 4 primers mesos de l’exercici econòmic, per aprovar, si s’escau, les matèries citades en l’apartat a) de l’article 15 d’aquests estatuts.
  2. L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:
   • a) Si la junta directiva ho considera convenient.
   • b) Si ho sol·licita un 10% dels associats/des de ple dret. En aquest supòsit, l’assemblea s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
 • Article 17: Convocatòria

   

  1. L’assemblea és convocada per acord de la junta directiva, a iniciativa pròpia o a petició del 10% de les persones associades. En aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel mateix òrgan assembleari en els últims 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud. Des del dia que es rebi la sol·licitud en forma de les sòcies o dels socis i la seva convocatòria no poden passar més de trenta dies.
  2. La convocatòria a iniciativa de la junta directiva s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió (individualment i mitjançant un escrit adreçat a l’adreça de correu electrònic de cada soci i sòcia de ple dret que integren l’assemblea i, en tot cas, s’ha de penjar al taulell d’anuncis de l’entitat i a la pàgina web) i ha de contenir, coma mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de celebració de la mateixa. La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea han de posar-se a disposició de les sòcies i dels socis al domicili de l’entitat, com a mínim durant els 5 dies naturals anteriors al de la realització de l’assemblea.
  3. Les reunions de l’assemblea general les presideix el president o presidenta de l’entitat. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu defecte, el o la membre de més edat de la junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la junta directiva.
  4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
  5. Al començament de cada reunió de l’assemblea general es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i les sòcies al local social de l’entitat.
  6. A l’inici de l’assemblea, i abans de la lectura de l’acta de l’assemblea anterior, el president sol·licitarà entre els socis i les sòcies presents, un parell de voluntaris/voluntàries per exercir d’interventors d’acta, amb la finalitat de signar, conjuntament amb el president/a i el secretari/ària, l’acta que es presentarà a aprovació de la següent assemblea.
 • Article 18: Constitució

   

  1. L’assemblea general es constitueix, vàlidament, sigui quin sigui el nombre de socis i de sòcies de ple dret integrants d’aquesta, excepte en el cas que s’hagin d’adoptar acords sobre les modificacions estructurals previstes en els articles 53 i 54 d’aquests estatuts.
  2. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin ala convocatòria d’una nova assemblea general.
 • Article 19: Acreditació

   

  1. Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea han d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i els hi correspon un vot a cada membre.
  2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents, llevat d’aquelles qüestions per les quals aquests estatuts estableixin una majoria qualificada.

CAPÍTOL 2: JUNTA DIRECTIVA

 • Article 20: Finalitat i composició

   

  1. La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat, que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com, també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.
  2. La junta directiva està formada per un nombre mínim de tres membres.
  3. Els càrrecs de la junta directiva són el de president o presidenta, el de secretari o secretària i el de tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans citats, a la junta hi poden haver un/una o més vicepresidents o vicepresidentes i els i les vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres de la junta directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern.
  4. L’adscripció dels càrrecs de junta directiva s’ha de fer entre les sòcies i els socis que la integren, segons decisió del/de la president/a.
  5. Els i les membres de la junta directiva tenen un mandat de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.
  6. A cada persona membre de la junta directiva li és d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent.
 • Article 21: Distribució de càrrecs

   

  1. El president o presidenta té la representació legal de l’entitat i en presideix els òrgans de govern.
  2. El vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes substituiran al president o presidenta, per ordre de grau, en cas d’absència, vacant o malaltia.
  3. El secretari o secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de la redacció dels documents que afectin a la marxa administrativa de l’entitat, de portar elllibre de registre de socis i sòcies i el llibre d’actes, de redactar la memòria anual i d’expedir certificacions i altres documents de secretaria amb el vist-i-plau del president.
  4. El tresorer o tresorera és la persona dipositària de l’entitat i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president o presidenta i al secretari o secretària. Ha de formalitzar el balanç de situació i els comptes d’ingressos i despeses de l’exercici anterior, que, un cop aprovats per la junta directiva, s’han de posar en coneixement de tots els socis/sòcies.
 • Article 22: Convocatòria, adopció d’acords i competències

   

  1. La junta directiva ha de ser convocada pel president o presidenta amb una antelació mínima de 2 dies al previst per a la celebració de la reunió i, com a mínim, s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.
  2. També pot ser convocada la junta per la sol·licitud d’un terç dels seus membres i, en aquest cas, s’ha de realitzar dins els set dies següents a la seva petició.
  3. Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple de les persones membres presents. En cas d’empat, el vot de qui presideix és diriment.
  4. Correspon al secretari o secretària estendre acta de les reunions de la junta directiva, que ha de ser sotmesa a aprovació de la junta. Qualsevol membre de la junta pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que pugui emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de vot de forma succinta.
  5. És competència de la junta directiva, de manera especial:
   • a) L’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.
   • b) La convocatòria de les assemblees i de les juntes generals.
   • c) La convocatòria de les eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva.
   • d) La presentació a l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.
   • e) Proposar a l’assemblea general la modificació d’estatuts i de reglaments interns de l’entitat.
   • f) Resoldre totes aquelles qüestions que no estiguin reservades expressament ala decisió de l’assemblea general.
 • Article 23: Cessament dels membres de la junta directiva

  El cessament de les persones que composen la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:
  • a) Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.
  • b) Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l’entitat.
  • c) Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
  • d) Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
  • e) Aprovació d’un vot de censura.
  • f) Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit.
 • Article 22: Convocatòria, adopció d’acords i competències

   

 • La junta directiva ha de ser convocada pel president o presidenta amb una antelació mínima de 2 dies al previst per a la celebració de la reunió i, com a mínim, s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.
 • També pot ser convocada la junta per la sol·licitud d’un terç dels seus membres i, en aquest cas, s’ha de realitzar dins els set dies següents a la seva petició.
 • Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple de les persones membres presents. En cas d’empat, el vot de qui presideix és diriment.
 • Correspon al secretari o secretària estendre acta de les reunions de la junta directiva, que ha de ser sotmesa a aprovació de la junta. Qualsevol membre de la junta pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que pugui emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de vot de forma succinta.
 • És competència de la junta directiva, de manera especial:
  • a) L’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.
  • b) La convocatòria de les assemblees i de les juntes generals.
  • c) La convocatòria de les eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva.
  • d) La presentació a l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.
  • e) Proposar a l’assemblea general la modificació d’estatuts i de reglaments interns de l’entitat.
  • f) Resoldre totes aquelles qüestions que no estiguin reservades expressament ala decisió de l’assemblea general.
 • Article 23: Cessament dels membres de la junta directiva

  El cessament de les persones que composen la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

  • a) Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.
  • b) Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l’entitat.
  • c) Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
  • d) Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
  • e) Aprovació d’un vot de censura.
  • f) Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit.
 • Article 24: Suspensió dels membres de la junta directiva

  La suspensió del mandat de les persones que composen la junta directiva es produeix per les causes següents:

  • a) Sol·licitud de l’interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.
  • b) Suspensió de la condició de soci o sòcia.
  • c) Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a una persona que en sigui component, si així ho acorda la junta directiva.
  • d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.
 • Article 25: Substitució dels membres cessats o suspesos de la junta directiva

   

  1. En cas de vacant per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió del president o presidenta, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de més edat de les que composen la junta directiva.
  2. Les vacants per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió de les persones que composen la junta directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea general que tingui lloc a l’entitat. Mentrestant, per acord de la junta directiva es pot ocupar, provisionalment, el càrrec vacant per un soci o sòcia de ple dret de l’entitat.

CAPÍTOL 3: COMISSIÓ GESTORA

 • Article 26: Constitució

  No obstant el previst a l’article anterior, si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix de manera simultània i generalitzada, es constituirà una comissió gestora, quan es doni un dels supòsits següents:
  • a) Sempre que les vacants afectin més del 50% dels components de l’òrgan directiu, incloent-hi la del president/a.
  • b) Quan les vacants afectin més del 75% dels membres directius, però no al president/a.
  • c) En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per menys de 3 persones.
  • d) S’exceptuen d’aquests tres supòsits, la dimissió per decisió de les/dels cessants de presentar-se com a candidates/s a un procés electoral convocat per la finalització del mandat. En aquest cas, si un cop iniciat l’esmentat procés resten a la junta un mínim del terç dels seus components, la junta es mantindrà amb aquests membres. En cas contrari, els membres que no hagin dimitit, juntament amb les/els components de la junta electoral elegida per aquest procés, es constituiran en junta provisional mentre duri el procediment electoral.
 • Article 27: Composició
  La comissió gestora estarà integrada per un nombre de membres no inferior al 50% del total de membres de la junta Directiva al moment del cessament amb un mínim de tres membres i ha de recaure sobre sòcies o socis que tinguin la qualitat d’elegibles.
 • Article 28: Designació
  La designació correspondrà al president de la Federació Catalana de Natació, a proposta dels membres no cessats de la junta directiva, qui designarà almenys el president/a, el secretari/ària i el tresorer/a.
 • Article 29: Funcions
  Òrgan provisional que té com a funció principal convocar el procés electoral que haurà de proveir els càrrecs de la nova junta Directiva. El temps màxim de govern serà de 3 mesos.
  La comissió gestora ha d’exercir totes les funcions de govern, administració i representació que corresponen a la junta directiva, però limitades als actes necessaris i imprescindibles per al manteniment de les activitats normals del club i a la protecció dels seus interessos.

TÍTOL 4: ELECCIONS DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. PROCEDIMENT ELECTORAL

 

CAPÍTOL 1: ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

 

 • Article 30: Elecció de membres
  1. Les persones que han de composar la junta directiva han de ser elegides, mitjançant procés electoral, per majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.
  2. Són electores i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret, d’acord amb el previst a l’article 6 d’aquests estatuts, i que, a més, compleixin les següents condicions:
   • Tenir una antiguitat mínima com a sòcia o soci d’un any.
   • No tenir suspesa la condició de sòcia o soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.
   • Tenir plena capacitat d’obrar.
 • Article 31: Fases del procés
  El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:
  • a) Convocatòria de les eleccions, constitució de la junta electoral i aprovació del cens electoral.
  • b) Presentació i proclamació de les candidatures.
  • c) Realització de l’elecció, escrutini i proclamació dels guanyadors.

  Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització, han de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

 • Article 32: Convocatòria
  1. La convocatòria de les eleccions correspon a la junta directiva.
  2. La convocatòria ha d’informar, almenys, de les qüestions següents:
   • a) El nombre de llocs que cal proveir.
   •  
   • b) Les condicions necessàries per ser elector/a i candidat/a.
   • c) La data i l’hora de la designació, mitjançant sorteig en acte públic, i entre tots els socis i sòcies de ple dret, dels membres que composaran la junta electoral.
   • d) Que, un cop constituïda la junta electoral, el cens electoral serà d’accés públic per als socis i sòcies de ple dret, per tal de permetre la presentació de reclamacions als efectes d’esmena. Així mateix, la convocatòria informarà sobre el període en què podrà consultar-se.
   • e) El període i els requisits per a la presentació de candidatures.
   • f) El dia i el lloc on es procedirà a dur a terme l’acte de votacions.
   • g) El temps d’obertura del col·legi electoral.
   • h) El sistema d’acreditació de la personalitat dels socis i les sòcies per exercir el dret a vot, que com a mínim requerirà la presentació d’un document públic que acrediti la personalitat de la persona.
   • i) El dia i el lloc on, un cop finalitzat el recompte de vots, tindrà lloc la proclamació de la candidatura guanyadora.
  3. La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat s’ha de fer dins dels darrers sis mesos de la seva vigència i sempre amb el temps suficient de marge per tal que l’elecció es faci abans que clogui el mandat.
  4. La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions per un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat o per tramesa directa als socis per qualsevol mitjà natural o telemàtic i, en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat i a la seva pàgina web. Igualment, s’ha de comunicar a la Federació Catalana de Natació i, en cas de considerar-ho necessari, a la resta de federacions a les que pugui estar federada l’entitat.
 • Article 33
: Fases del calendari electoral 
  1. Convocatòria d’eleccions per part de la junta directiva.
  2. Designació, entre tots els socis i sòcies de ple dret, i mitjançant sorteig en acte públic, dels tres membres de la junta electoral i de tres suplents. En cas que cap de les persones designades volgués assumir la responsabilitat, la junta directiva nomenarà, d’entre els socis i les sòcies de reconegut prestigi de l’entitat, les persones que composaran la junta electoral.
  3. Període en què el cens serà d’accés públic per a tots els socis i sòcies membres de ple dret de l’entitat: entre 5 i 10 dies naturals.
  4. Resolució de les reclamacions del cens per part de la junta electoral i aprovació del cens definitiu: 3 dies hàbils
  5. Presentació de candidatures tancades, per escrit i encapçalades pel candidat o candidata a president/a; incloent-hi el nom, cognoms i fotocòpia del document d’identitat dels socis i les sòcies integrants de les mateixes. De 7 a 15 dies hàbils.
  6. Proclamació de candidatures per part de la junta electoral: 3 dies hàbils. En cas de presentar-se o ser vàlida una única candidatura, es proclamarà com a candidatura elegida.
  7. Campanya electoral: 7 dies hàbils
  8. Eleccions: 1 dia natural. Els socis i les sòcies s’hauran d’acreditar per a la seva participació en les votacions, presentant, com a mínim, un document públic d’acreditació de la personalitat.
  9. roclamació de la candidatura guanyadora, comunicació a la junta directiva de l’entitat, a la Federació Catalana de Natació, a la resta de federacions a les que pugui estar federada l’entitat i al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya: 3 dies hàbils. Si es produís empat entre dues o més candidatures, s’hauran de repetir les votacions al setè dia següent, al mateix lloc i en el mateix horari, entreles candidatures empatades.
  10. Interposició de recursos contra la candidatura guanyadora: 3 dies hàbils.
  11. Presa de possessió dels candidats o les candidates elegits: 3 dies hàbils.
 • Article 34: Junta electoral
  1. La junta electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per tres membres, un dels quals en serà president/a i un altre secretari/a.
  2. Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l’entitat en els 2 dies hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis/sòcies de ple dret que l’hagin plantejada.
  3. Les seves resolucions es poden recórrer davant del Comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Natació en el termini dels 3 dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs, o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa.
 • Article 35: 
Funcions de la junta electoral
Són funcions de la junta electoral:
  • .a)  Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin les sòcies i els socis respecte al cens o a les llistes electorals.
  • .b)  L’admissió o el refús de les candidatures i la seva proclamació.
  • .c)  Decidir a instància de qualsevol soci o candidat, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral i que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral; que pugui afectar als principis de publicitat, d’igualtat d’oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot; i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin les sòcies o els socis i les candidates o els candidats en qualsevol fase del procés electoral.
  • .d)  Realitzar, durant la celebració de les votacions, les tasques pròpies de la mesa electoral, previstes en l’article 31 d’aquests estatuts.
  • e) Publicar el resultat de les eleccions i portar a terme l’elaboració i la presentació, mitjançant certificació davant la junta directiva de l’entitat, la Federació Catalana de Natació i el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, de l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora.
 • Article 36: 
Funcions de la mesa electoral

Les funcions de la mesa electoral són:

  • .a)  Presidir i controlar l’acte de les votacions amb l’objectiu de facilitar l’exercici del dret de vot i vetllar per la màxima puresa del procés. Per això, disposarà del nombre d’urnes necessàries i prendrà les mesures convenients per al bon funcionament de les votacions.
  • .b)  Autoritzar els interventors que han de nominar els candidats/tes i lliurar les corresponents acreditacions.
  • .c)  Controlar la identificació dels electors/res i la comprovació de la seva condició.
  • .d)  Controlar l’emissió del vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes.
  • .e)  Fer l’escrutini i el recompte dels resultats finals.
  • .f)  Resoldre amb immediatesa tots els incidents, consultes i problemes que sorgeixin en l’acte de la votació.
  • .g)  Redactar l’acta del procés de votació, amb especificació del nombre de vots vàlids i vots nuls, els resultats de les votacions, la descripció de qualsevol incidència, els acords presos per la mesa i les manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus interventors.
  • .h)  Publicar els resultats de les eleccions

CAPÍTOL 2
: ESTATUT DELS DIRECTIUS

 • Article 37
: Concepte de directiu
  1. Als efectes d’aquests estatuts, s’entén com a directiu/va la persona que formi part dels òrgans de govern, administració i representació d’aquesta entitat.
  2. Queden exclosos d’aquesta qualificació els/les gerents, secretaris/àries generals, directors/es generals, directors/es esportius/ves o tècnics/ques i totes les persones amb responsabilitat de gestió o direcció vinculades al club per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de naturalesa contractual.
 • Article 38: Drets
Els directius/ves d’aquesta entitat tenen els següents drets:
  • .a)  Rebre el reemborsament, a través del club, de les despeses realitzades en el compliment de les seves activitats dins els límits prèviament establerts.
  • .b)  Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu/va.
  • .c)  Disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en els òrgans directius.
  • .d)  Rebre, amb caràcter permanent, els mitjans materials necessaris per exercir correctament les funcions que se’ls assignin.
  • .e)  Ser assegurat/da, a través del club, contra els riscos d’accident i de responsabilitat civil que es derivin, directament, de l’exercici d’aquesta activitat.
 • Article 39: Obligacions

Els directius/ves d’aquesta entitat estan obligats/des a:

  • .a)  Guardar, quan escaigui, confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de les seves funcions. L’obligació de confidencialitat subsisteix malgrat haver cessat en el càrrec.
  • .b)  Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se, en tot moment, a les finalitats estatutàries de l’entitat.
  • .c)  Respectar i tenir cura dels recursos materials que es posin a la seva disposició.
  • .d)  Complir els compromisos adquirits.
  • .e)  Participar, per tal de complir amb diligència les seves funcions, en les activitats formatives que s’organitzin.
  • .f)  Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica, o de qualsevol altra tipus, no prevista en aquests estatuts.
  • .g)  Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions per eradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport.
  • .h)  Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels seus successors/es, llevat en cas de força major.
  • .i)  Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents.
  • .j)  Proporcionar tota la documentació i tota la informació necessària als nous directius/ves que hagin de substituir-los en el càrrec.
  • .k)  Abstenir-se d’assistir i d’intervenir en les deliberacions que afectin assumptes en què tinguin un interès personal. Es considera que, també, existeix interès personal quan:
   • l’assumpte afecti a un membre de la seva família, fins a tercer grau de consanguinitat o d’afinitat.
   • l’assumpte afecti a una societat, entitat o organisme on exerceixi un càrrec directiu o hi tingui una participació significativa.
  • .l)  Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar, activament, en les seves deliberacions, per tal que el seu criteri contribueixi a prendre les decisions més adients.
  • .m)  Utilitzar,degudament,l’acreditació.
  • .n)  Complir el codi ètic o de conducta que aprovi l’entitat.
  • .o)  Posar en coneixement dels organismes pertinents, qualsevol sospita d’actuació corrupta o fraudulenta.
 • Article 40: 
Compensacions econòmiques i reemborsament de despeses
  1. Els membres de la junta directiva podran rebre, només en aquells casos en què el grau de dedicació ho requereixi, una compensació econòmica per l’exercici de les seves funcions, però les compensacions econòmiques no es podran satisfer amb càrrec a subvencions públiques.
  2. Les compensacions econòmiques i el reemborsament de les despeses dels directius s’ajustaran sempre a criteris de moderació i transparència.
  3. En aquells casos en què el nivell de dedicació ho requereixi, l’assemblea general ha d’aprovar la compensació econòmica de forma específica, nominal i limitada pel que fa a la quantia anual; compensació que no podrà anar més enllà del moment en què finalitzi el mandat. Els membres de la junta directiva no tenen dret a rebre cap indemnització econòmica un cop hagin cessat.
  4. Els membres de la junta directiva podran rebre, també, una compensació econòmica com a reemborsament de les despeses que s’hagin produït, efectivament, en l’exercici del seu càrrec.
 • Article 41: Incompatibilitats
  1. El càrrec de directiu/va d’aquesta entitat és incompatible amb l’exercici de funcions de consell o assessorament professional al club.
  2. També és incompatible amb la prestació de serveis professionals, sota relació laboral, civil o mercantil, al club o a qualsevol de les seves entitats instrumentals, si n’hi haguessin.
 • Article 42
Regles de conducta

Els directius/ves d’aquesta entitat no poden:

  • .a)  Percebre indemnitzacions del Club després de cessar en el càrrec o de presentar-ne la dimissió.
  • .b)  Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part del club.
  • .c)  Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics.
  • .d)  Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb el propi club. Aquesta prohibició d’autocontractació afecta, també, les empreses dels seus cònjuges, les de persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i les dels seus ascendents o descendents.
  • .e)  Fer ús del patrimoni de l’entitat o valdre’s de la seva posició en el si de l’entitat per obtenir un avantatge patrimonial.
 • Article 43
: Responsabilitat dels òrgans de govern, administració i representació 

   

  1. Els membres o titulars dels òrgans de govern, administració i representació del club i, també, la resta de persones que actuen en nom i representació seva, responen davant la pròpia entitat, davant la resta d’associats i davant de tercers pels danys ocasionats i els deutes contrets només per actes dolosos i en casos de negligència.
  2. Les persones a que es refereix l’apartat anterior responen de forma civil i administrativa davant de l’entitat, dels associats i de tercers pels actes i omissions realitzades en l’exercici de les seves funcions i pels acords hagin votat.
  3. Si la responsabilitat no es pot imputar a cap membre o titular dels òrgans de govern, administració i representació, totes les persones integrants responen solidàriament per les accions i omissions descrites anteriorment, llevat que acreditin no haver participat en la seva aprovació o execució, o bé, que s’hi van oposar expressament.

CAPÍTOL 3
: VOT DE CENSURA

 • Article 44: Sol·licitants
  1. Per sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l’entitat, la totalitat de la junta directiva o qualsevol dels seus membres, ho ha de sol·licitar un mínim d’un 15% dels socis/sòcies de ple dret de l’entitat.
  2. La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret de manera que permeti la seva identificació davant la junta directiva. Aquest òrgan, a través del secretari o secretària, ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.
 • Article 45: Formalització
  1. Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la junta directiva, siaquesta és correcte, aquest òrgan convocarà una assemblea general, d’acord amb el previst en aquests estatuts, a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.
  2. Per tal que l’assemblea general, convocada a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura, sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d’haver una assistència mínima de 1/3 dels socis i sòcies de ple dret.
 • Article 46: Acord
  1. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a l’assemblea.
  2. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la totalitat de la junta directiva o les persones membres a qui afecti, cessaran automàticament.

TÍTOL 5: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

CAPÍTOL 1: 
RÈGIM ECONÒMIC

 • Article 47: 
Règim i recursos econòmics
 1. L’entitat es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis de les entitats no lucratives. 
L’objectiu principal dels béns de que disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l’entitat, i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir- se beneficis entre els seus associats/des i els seus directius/ves.
 2. Els recursos econòmics de l’entitat es nodreixen de:
  1. Les quotes que fixa l’assemblea general per als seus socis i sòcies.
  2. Les subvencions oficials o particulars.
  3. Les donacions, les herències o els llegats.
  4. Les rendes del patrimoni mateix.
  5. La gestió de l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.
 3. Coincidint amb la temporada esportiva, l’exercici econòmic comença el dia 1 de setembre i finalitza el dia 31 d’agost.
 4. En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president/a, del tresorer/a i del secretari/ària.
 5. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.
 6. La junta directiva té la facultat de disposició econòmica de l’entitat, amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual i amb una variació màxima d’un 30%. En el cas que calgui superar aquesta quantia, s’estableix com a preceptiva la convocatòria d’una assemblea general, que haurà d’autoritzar el pressupost complementari.
 7. L’assemblea general només autoritzarà a la junta directiva l’adquisició, el gravamen i l’alineació de béns o l’acceptació de diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, caldrà que la proposta sigui aprovada per 2/3 parts de les persones sòcies assistents a l’assemblea. No s’autoritzarà l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor de les sòcies i dels socis de l’entitat.
 8. L’emissió de títols transmissibles representatius de deute o l’alineació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos aprovats per a l’exercici, es tractaran en assemblea general i hauran de ser aprovats per 2/3 parts dels socis/sòcies assistents.
 9. El producte obtingut de l’alineació d’instal·lacions esportives i dels terrenys en què es trobin, s’invertirà íntegrament en l’adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, d’acord amb els objectius esportius de l’entitat.

CAPÍTOL 2: 
RÈGIM DOCUMENTAL

 • Article 48
: Règim documental
 1. Integren el règim documental i comptable:
  1. El llibre d’actes.
  2. El llibre de registre de socis i sòcies.
  3. Els llibres de comptabilitat:
   • Llibre diari.
   • Llibre d’inventaris.
   • Llibre de comptes anuals.
  4. .Quan l’entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l’impost de societats, es podrà prescindir dels llibres de comptabilitat citats en el punt anterior, però s’haurà de portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.
  5. El llibre d’actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre de caixa, han d’estar degudament enquadernats i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats pel Registre d’entitats esportives, mitjançant diligència.
  6. Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurà de presentar-los per a la seva legalització, mitjançant diligència, dins els 4 mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic.

TÍTOL 6: RÈGIM DISCIPLINARI

CAPÍTOL 1
: RÈGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIÓ ESPORTIVA

 • Article 49: 
Definició i competències

El règim disciplinari de l’entitat s’estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de conducta associativa.

Són infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions contràries al que disposen les normes generals de disciplina i convivència esportiva.

Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de l’entitat.

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu i l’electoral.

El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, enjudiciar i, si s’escau, sancionar les persones sotmeses a la disciplina esportiva o associativa de l’entitat; és a dir, tant als socis i sòcies afiliats, com, també, als esportistes, el personal tècnic i els directius.

 • Article 50
: Potestat disciplinària

L’exercici de la potestat disciplinària correspon:

 1. Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern associatiu. Les seves decisions són inapel·lables.
 2. A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu i, també, respecte de les normes de conducta associativa.

CAPÍTOL 2: 
RECURSOS I SANCIONS

 • Article 51: Recursos

Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva es pot interposar recurs davant:

 1. El Comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Natació, en el termini màxim dels 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva.
 2. L’autoritat judicial ordinària, en el termini dels 40 dies següents a la notificació del’acte impugnat, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa.
 • Article 52: Sancions

Per mitjà de reglament de règim interior, proposat per la junta directiva i aprovat per l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

TÍTOL 7: MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I LIQUIDACIÓ

CAPÍTOL 1
: MODIFICACIONS ESTRUCTURALS

 • Article 53: Adopció d’acords

Per adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’entitat és necessari que en l’assemblea general convocada a l’efecte corresponent hi siguin presents, almenys, la meitat dels socis i sòcies de ple dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l’acord es pot prendre per majoria simple dels assistents.

Si no es dona, en primera convocatòria, el quòrum d’assistència previst en el punt anterior, en segona convocatòria es requereix, per adoptar l’acord, la majoria dels 2/3 dels assistents.

CAPÍTOL 2: DISSOLUCIÓ

 • Article 54
: Extinció i dissolució

L’entitat pot extingir-se per les següents causes:

 1. Per resolució judicial
 2. Per la fusió o absorció en altres entitats esportives. En aquest cas l’acord s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents al’assemblea general convocada a aquest efecte.
 3. Excepcionalment, l’entitat es podrà dissoldre per acord adoptat en assemblea general, convocada a aquest efecte, per una majoria de les 2/3 parts de les persones sòcies assistents, sempre que representin la majoria del total de les sòcies i dels socis amb dret a vot.
 4. Per altres causes previstes a l’ordenament jurídic vigent.

Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural, o pres l’acord de dissolució, s’ha de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció, si s’escau.

 • Article 55
: Comunicació de la dissolució

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físicoesportives.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb l’entrada en vigor d’aquests estatuts, quedaran derogats íntegrament els anteriors i, també, totes les disposicions de caràcter intern que els resultin contràries.

Joan Gros i Garcia Enric Subiñà i Coll

President Secretari

*Article: 10.2. Pendent de l’aprovació de l’Assemblea del dia 16 de desembre de 2.021

 
 
 

Calendari

ICONES_CNM_2024_social

SOPAR A LA FRESCA + CONCERT

ICONES_CNM_2024_natació piscina

CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE NATACIÓ PER CLUBS

ICONES_CNM_2024-NAT-ART

3a Jorn. Ct. Catalunya Benjamí N. Art. Nivell I-II-III

ICONES_CNM_2024_social

SOPAR A LA FRESCA + CONCERT

ICONES_CNM_NAT

TROFEU CIUTAT DE MATARÓ, MEMORIAL JOSEP MASRIERA