Reglament de règim intern

Reglament de Règim Intern
del Centre Natació Mataró

TÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

TÍTOL 1: DRETS I OBLIGACIONS

 • Article 1 – Incompliment de les normes de règim intern
 • Article 2 – Patrimoni social
 • Article 3 – Ús de les instal·lacions
 • Article 4 – Danys a les instal·lacions
 • Article 5 – Classes de soci/sòcia
 • Article 6 – Persones abonades
 • Article 7 – Persones convidades, visitants i usos puntuals.
 • Article 8 – Quota social
 • Article 9 – Baixa per manca de pagament
 • Article 10 – Quota esportiva
 • Article 11 – Accés i estada a les instal·lacions
 • Article 12 – Declinació de responsabilitat
 • Article 13 – Queixes o suggeriments

TÍTOL 2: NORMES DE CONDUCTA

 • Article 14 – Condicions d’ús de les instal·lacions
 • Article 15 – Actuacions i activitats no permeses

TÍTOL 3: RÈGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL

 • Article 16 – Objecte i finalitat
 • Article 17 – Tipus d’infraccions
 • Article 18 – Potestat disciplinaria
 • Article 19 – Tipus de faltes
 • Article 20 – Sancions
 • Article 21 – Procediment sancionador
 • Article 22 – Recursos contra les sancions

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

TÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

El present reglament regula els drets dels socis, sòcies, abonats i abonades en les relacions de convivència dins del marc social, quan no es trobin expressament previstes i plenament desenvolupades en els estatuts de l’entitat. Les citades relacions afectaran també les que tinguin amb possibles persones convidades, amb el personal, empleades i empleats del mateix club i amb qui col·labori en les seves diverses activitats.

És potestat del club, la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva o social que es produeixin en ocasió o com a conseqüència del desenvolupament de les seves activitats. L’exercici d’aquesta potestat, el procediment disciplinari, la classificació i tipificació de les infraccions i les sancions aplicables són l’objecte d’aquest reglament.

La conducta de les persones sòcies i abonades s’haurà de subordinar a les finalitats socials de l’entitat, sense que resulti admissible en el si social cap promoció de caràcter polític o religiós, com la millor garantia respecte dels principis ideològics de cada persona en particular.

Cada soci, sòcia, abonat i abonada tindrà present, en tot moment, que l’ús de la seva llibertat dintre del marc social ve limitat on comença l’ús del dret a la llibertat que assisteix a la resta, per les normes estatutàries, pels preceptes d’aquest reglament de règim intern, pels acords que adopti l’assemblea general i pels adoptables per la junta directiva en l’exercici de les seves funcions.

TÍTOL 1: DRETS I OBLIGACIONS

Article 1: Incompliment de les normes de règim intern

L’incompliment de les normes contingudes en aquest reglament donarà lloc a la consideració d’infracció i a la conseqüent amonestació o sanció, d’acord amb la gravetat o la reincidència de les faltes, les quals tindran la consideració de lleus, greus i molt greus. Les diferències que sorgeixin entre les persones sòcies i abonades seran sotmeses a procediment de mediació entre si i per les persones interessades. En cas de no arribar a un acord satisfactori per ambdues parts, podran acudir als tribunals ordinaris.

Article 2: Patrimoni social

El patrimoni social és un dret comú al qual té participació tota la massa social en virtut de la seva condició, i ha de vetllar en tot moment per a la seva conservació i millora, tot evitant qualsevol acte que pugui perjudicar-lo.

Article 3: Ús de les instal·lacions

L’ús i gaudi de les instal·lacions, bens i serveis socials són per a tota la massa social en general, així com per les persones que siguin expressament convidades per una, un o més sòcies i/o socis, i aquest dret és limitat per les normes que aquest reglament determina en el seu articulat.

Els socis o sòcies tindran l’obligació de fer que els fills i les filles menors d’edat respectin el que està previst en aquest reglament i, si la minoria d’edat ho fa necessari o convenient, tindran cura de la seva continua vigilància per evitar molèsties a terceres persones o danys en les instal·lacions, bens o serveis.

Article 4: Danys a les instal·lacions

Qualsevol tipus de dany que es causi a les instal·lacions, bens o serveis en virtut de conducta o conductes negligents motivarà la tipificació de la falta i la imposició de la corresponent sanció, sense perjudici d’exigir les responsabilitats civils destinades a restituir al club del perjudici econòmic causat pel dany. La responsabilitat arribarà a mares i pares pel que fa als actes o conductes anòmales imputables a les seves filles o fills menors.

Article 5: Classes de soci/sòcia

D’acord amb els articles 6 i 7 dels vigents estatuts del Club, les persones sòcies podran ser de ple dret, aspirants i honoràries. Es permetrà la doble condició de persona sòcia i empleada del Club.

Article 6: Persones abonades

Així mateix, d’acord amb l’article 7 dels estatuts socials, el Centre Natació Mataró admet que persones físiques abonades a l’entitat puguin fer ús de les instal·lacions. Tindran aquesta consideració les persones que, sense ser sòcies, i per tant sense veu ni vot a les assemblees, hagin estat admeses i satisfacin la quota d’abonament establerta.

Article 7: Persones convidades, visitants i usos puntuals

Es consideraran convidades totes aquelles persones que, presentades i acompanyades per una persona sòcia i sense distinció de parentiu, d’edat ni de sexe, desitgin fer ús d’alguna de les instal·lacions de l’entitat. Tanmateix, per dur a terme la invitació serà necessari el corresponent “passi o butlleta” en la quantitat que determini la junta directiva.

Es consideraran visitants les persones que, presentades i acompanyades d’un soci o una sòcia, entrin al recinte de l’entitat sense dret a gaudir de l’ús de les instal·lacions.

Es consideraran usos puntuals els d’aquelles persones que, en un moment donat, facin ús de les instal·lacions, mitjançant el pagament del preu de l’entrada. Del comportament de les persones convidades i visitants, i del compliment de tot el que preveu aquest reglament, n’és responsable, moral i materialment davant l’entitat, la o el soci que les presenti i acompanyi.

Article 8: Quota social

Es defineix com a quota social la contraprestació econòmica que han d’abonar els socis/sòcies i abonats/des per tal d’adquirir els drets reconeguts en els estatuts socials de l’entitat; les quotes es destinaran al manteniment ordinari de les instal·lacions, infraestructures i a les activitats esportives i socials. Tanmateix, el pagament de les quotes socials no dóna lloc al dret d’usar i gaudir de les instal·lacions esportives de forma completa sinó que, en tot moment, s’ha de respectar la planificació d’usos que elabori la junta directiva de l’entitat. Al respecte, s’adverteix que qualsevol dels espais pot veure modificat els seus usos en funció dels diferents compromisos esportius i socials que les activitats de l’entitat comporten.

Les quotes socials es cobren anticipadament per mensualitats, mitjançant rebut girat contra l’entitat bancària i compte que el soci, la sòcia, l’abonat o l’abonada designi.

Seran per compte de la sòcia, el soci, l’abonada o l’abonat les despeses que es produeixin pel pagament fora de termini de les quotes.

L’antiguitat dels socis, les sòcies, els abonats i les abonades començarà a computar des del moment en què es giren quotes socials al seu nom.

Els usuaris/es de les instal·lacions estan obligats/des, d’acord amb allò que preveu el Text Únic de la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000), a abonar una assegurança d’assistència sanitària que empari la seva estada en l’interior de les instal·lacions. Aquesta norma es d’aplicació a qualsevol usuari/a, independentment de la seva edat o condició.

A proposta de la junta directiva, s’establirà, segons quina sigui la seva antiguitat com a sòcia o soci de l’entitat, una reducció de la quota a les persones sòcies de 65 anys i més grans que reuneixin el requisits d’antiguitat establerts. Així mateix, la junta directiva podrà proposar una reducció en les quotes de les persones sòcies menors d’edat i d’aquelles que tinguin una antiguitat continuada de 50 anys
com a socis/sòcies de ple dret.

Article 9: Baixa per manca de pagament

De conformitat amb el que disposa l’article 10 dels estatuts socials, l’impagament de la quota social establerta durant un període de dos mesos, fa que es perdi la condició de soci, sòcia, abonat o abonada de l’entitat. La persona donada de baixa de l’entitat per manca de pagament de quotes, no podrà tornar a ser readmesa a l’entitat, ni tampoc a tenir accés a qualsevol instal·lació del club, excepte si abona
la quota d’entrada, més les quantitats degudes.

Les persones sòcies que acumulin dos rebuts impagats, rebran una comunicació, mitjançant carta ordinària o correu electrònic, instant-les al pagament. Si en el transcurs de 15 dies, des del moment en què rebin la comunicació, no han fet efectiu el pagament, se les donarà de baixa, automàticament.

És obligació de la sòcia, del soci, de l’abonada i de l’abonat posar en coneixement de l’administració de l’entitat tant els canvis de domicili i d’adreça electrònica com els que afectin a la domiciliació de pagaments.

Conforme el que disposen els estatuts socials, les persones que són sòcies estan igualment obligades a abonar les derrames extraordinàries que s’acordin en les juntes i assemblees generals ordinàries o extraordinàries. Així mateix, les persones sòcies i abonades que tinguin un rebut pendent, no podran accedir a les instal·lacions mentre no facin efectiu el pagament.

Article 10: Quota esportiva

Es defineix com a quota esportiva, la contraprestació econòmica que el soci o la sòcia federat/da en alguna de les seccions esportives de l’entitat ha d’abonar per tenir dret a formar part dels respectius equips de competició. La quota esportiva té caràcter independent de la social, és individual, intransferible i serà abonada, conjuntament amb la quota social, en la forma descrita en el present reglament.

Article 11: Accés i estada a les instal·lacions

Cada persona sòcia i abonada disposa d’una credencial personal i intransferible que l’identifica davant el personal de l’entitat, membres de la junta directiva o responsables del club. Cadascuna d’aquestes persones podrà sol·licitar al soci, la sòcia, l’abonat o l’abonada que s’identifiqui amb la corresponent credencial, tant per accedir a les instal·lacions com per gaudir-ne un cop estigui dins. En cas de no tenir el carnet de soci/sòcia es requerirà un document acreditatiu com el DNI, el passaport o el NIE.

Qualsevol cessió de la credencial a una altra persona comportarà la intervenció de la credencial, la immediata expulsió de les instal·lacions de la persona usurpadora de la personalitat i l’obertura d’un expedient sancionador, mitjançant el procediment establert en aquest reglament.

La pèrdua o el deteriorament de la credencial implicarà el pagament del preu corresponent que aprovarà la junta directiva per a la seva renovació o duplicitat. En cas de robatori, la persona perjudicada haurà de comunicar el fet immediatament i presentar la corresponent denúncia efectuada davant l’autoritat
competent.

La junta directiva podrà exigir, en els casos que ho cregui oportú, una revisió mèdica o certificat mèdic de les persones sol·licitants i de les persones sòcies o abonades, i, vist el resultat o per causa de negar-s’hi, podrà desestimar la sol·licitud d’admissió o bé privar de l’ús de les instal·lacions a qualsevol persona
associada o abonada.

Per accedir a les instal·lacions, les persones sòcies i abonades hauran d’identificar-se a través del sistema d’entrada que el Centre estableixi en cada moment. Amb el sistema biomètric actual, per poder accedir a les mateixes hauran d’enregistrar prèviament la seva empremta en el servei d’informació i recepció.

Així mateix, pel bon funcionament i un millor control de l’accés, les persones sòcies i abonades estan obligades a fer-se una foto que quedarà enregistrada informàticament. Al respecte, el Centre garanteix la confidencialitat de les dades personals cedides, no permetent l’ús de les mateixes a altres empreses o terceres persones.

Article 12: Declinació de responsabilitat

L’entitat no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions. Per aquest motiu, es prega a tots els socis, sòcies, abonats, abonades, persones convidades i visitants que tinguin cura en tot moment de les seves pertinences. Els objectes trobats romandran guardats durant un mes.

Article 13: Queixes o suggeriments

Tota queixa o suggeriment presentada pels socis, sòcies, abonats o abonades tindrà resposta en un termini màxim de quinze dies. Al respecte, existeix un Llibre registre de queixes, així com de les respostes a les mateixes, que pot ser consultat.

TÍTOL 2: NORMES DE CONDUCTA

Article 14: Condicions d’ús de les instal·lacions

Totes les persones usuàries de les instal·lacions hauran de tenir un comportament cívic i respectuós amb les empleades i els empleats de l’entitat, amb el personal de neteja, amb el personal de salvament i socorrisme i amb la resta de la col·lectivitat. Al respecte, caldrà que, en tot moment, adeqüin la seva conducta als cànons de bona educació i bons costums; conducta que també hauran de tenir respecte a les instal·lacions i els béns materials de l’entitat, procurant-ne el seu bon ús i la seva conservació.

Excepte quan estigui sota la vigilància d’un tècnic/a de l’entitat, cap persona usuària menor de 14 anys pot romandre a les instal·lacions sense la tutela efectiva d’una persona adulta associada. L’incompliment d’aquesta norma es considerarà com una falta lleu i la sanció corresponent recaurà sobre el cap o la cap de família.

És obligatori utilitzar l’equipament i el calçat adequats per a cadascuna de les activitats i serveis esportius, així com respectar i complir totes les prohibicions i recomanacions que estableixen les normes d’ús que hi ha penjades en cadascun dels espais.

Article 15: Actuacions i activitats no permeses

Més concretament, durant l’estada a les instal·lacions cal tenir en compte que:

          a) No es pot treure menjar ni begudes fora del recinte del bar-restaurant o terrasses habilitades a l’efecte ni, en cap cas, es pot llençar a terra cap objecte ni deixalla. Qui sigui cap de família és responsable dels fills i les filles menors d’edat. Els desperfectes i altres abusos que ocasionin i que comportin una possible sanció que privi d’entrar a les instal·lacions de l’entitat, han de ser abonats, sempre, pel o la cap de família.

          b) Queda prohibit jugar a pilota en els recintes o llocs que no estiguin especialment indicats per desenvolupar aquesta activitat. Tampoc es permet anar en bicicleta o amb patinet a l’interior de les instal·lacions. Així mateix, es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’animal en tot el recinte de l’entitat, excepte gossos pigalls.

          c) En el cas que es trenqui un recipient de vidre o similar, qui en sigui responsable ha d’avisar immediatament els empleats o les empleades de l’entitat per tal que els retirin i netegin, evitant d’aquesta forma que ningú pugui prendre mal.

          d) Les persones sòcies i abonades que estiguin fent ús dels vestidors hauran de comportar-se de manera que, en cap moment, puguin provocar molèsties a la resta de persones usuàries. Per aquest motiu, no es permet: cridar, córrer, saltar, enfilar-se als bancs, llançar aigua, escórrer el banyador, llançar objectes al terra, etc…

          e) Per fer ús de la pista d’esquaix i la pista poliesportiva exterior, les sòcies, socis, abonades i abonats hauran de reservar hora en el servei d’informació i recepció. Només es poden reservar per espai d’una hora i no es poden tornar a reservar fins passada la reserva.

          f) Les gandules estan a la disposició dels socis, sòcies, abonats i abonades que hi estiguin físicament presents. Per evitar malmetre els drets dels altres usuaris, no es poden reservar sota cap pretext.

          g) Els socis, sòcies, abonats i abonades tenen a la seva disposició diversos exemplars de la premsa diària. Per llegir-la, caldrà demanar-la al servei d’informació i recepció i, per tal d’arribar al màxim nombre de persones interessades, s’estableix un temps prudencial de lectura de mitja hora, aproximadament.

          h) Per poder accedir a la platja, les persones sòcies i abonades hauran de comprar, al servei d’informació i recepció, el braçalet que les permetrà tant la sortida a la platja, com la posterior entrada a les instal·lacions. Aquests braçalets són personals i no es poden transferir a terceres persones.

 TÍTOL 3 RÈGIM DISCIPLINARI i JURISDICCIONAL

Article 16: Objecte i finalitat

D’acord amb allò que preveu el títol sisè dels estatuts de l’entitat, es desenvolupa en aquest apartat el règim disciplinari i jurisdiccional. És potestat del club la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva o social que es produeixin en ocasió o com a conseqüència del desenvolupament de

les seves activitats. L’exercici d’aquesta potestat, el procediment disciplinari, la classificació i tipificació de les infraccions, i les sancions aplicables, són l’objecte
d’aquest reglament.

Article 17: Tipus d’infraccions

Les infraccions disciplinàries sotmeses a la potestat disciplinària del club es
classifiquen en dos àmbits.

          a) Infraccions relacionades amb la conducta esportiva Són les accions o omissions contràries a les normes generals de disciplina i convivència esportiva recollides en el reglament de l’àrea esportiva en què incorrin els i les esportistes i els tècnics i les tècniques del club.

          b) Infraccions relacionades amb la conducta associativa Són les accions o omissions dels socis, les sòcies, els abonats i les abonades contràries als estatuts, a aquest reglament i als acords de l’assemblea general o de la junta directiva.

Article 18: Potestat disciplinària

L’exercici de la potestat disciplinària correspon a les persones i als òrgans següents:

          a)Infraccions relacionades amb la conducta esportiva: a la junta directiva, previ informe de l’àrea esportiva.

          b) Infraccions relacionades amb la conducta associativa: a la junta directiva.

Article 19

Tipus de faltes

Les faltes comeses poden ser lleus, greus o molt greus.

Es consideraran FALTES LLEUS:

          a) L’incompliment o desobediència de les normes dictades o que es puguin dictar en el futur i que formin part del reglament de règim intern de l’entitat, sempre que aquestes transgressions no tinguin més transcendència ni comportin perjudici per l’entitat, per als seus òrgans rectors, per al personal de l’entitat o per a la resta de persones associades.

          b) La utilització inadequada dels serveis, materials i instal·lacions de l’entitat per negligència i sense que es produeixin danys materials o morals.

          c) Qualsevol acte que comporti una desatenció, desconsideració o falta de respecte envers la resta de gent associada o empleats i empleades, sempre que aquest acte estigui absent de gravetat i que no transcendeixi públicament ni impliqui una conducta que ocasioni molèsties a altres persones, tals com crits, curses, jocs violents, etc..

          d) La presència d’un o d’una menor de 14 anys a les instal·lacions sense la presència d’una persona adulta responsable, excepte quan estigui realitzant alguna activitat sota la vigilància dels tècnics de la mateixa.

Si com a conseqüència d’aquesta conducta es causés perjudici d’alguna consideració a l’entitat o fos causa d’accident d’algun soci, sòcia, abonat, abonada, membre del personal o persona convidada, la falta seria considerada com a greu o molt greu.

Es consideraran FALTES GREUS:

          a) L’incompliment de la sanció, quan un soci, una sòcia, un abonat o una abonada hagi comès una falta lleu.

          b) Quan en el període de dos anys, la persona que és sòcia o abonada hagi comès tres faltes lleus de diferent naturalesa i hagi estat amonestada o sancionada per part de la junta directiva.

          c) La desobediència o l’incompliment de les normes d’ús dels espais, dels serveis i de les instal·lacions en general, així com de les disposicions de la junta directiva i de les normes federatives, les quals es comuniquen mitjançant circular o bé s’exposen en el tauler d’anuncis de l’entitat o bé figuren en els estatuts o reglaments.

          d) La negativa a presentar el carnet de sòcia, soci, abonada o abonat quan l’hi sigui sol·licitat per alguna empleada o empleat de l’entitat. Aquesta manca de col·laboració comportaria que es prenguessin mesures per tal de comprovar-ne la identitat. Si com a conseqüència d’aquesta actitud, la persona fos requerida a abandonar el recinte de l’entitat i no ho fes, aquesta falta seria considerada com a molt greu.

          e) La conducta incívica que es manifesta produint altercats o xivarris i alteracions de l’ordre o de les activitats que s’estiguessin practicant en aquell moment en el recinte de l’entitat.

          f) L’ús reiteratiu de vocabulari groller, malsonant o blasfem dins el recinte, molt especialment en el terreny de joc.

          g) El comportament que pertorbi el benestar general, encara que no perjudiqui directament una tercera persona. Més en concret, el comportament inadequat en els vestidors i zones d’us comunitari com dutxes i sauna.

          h) Els comportaments que incompleixin les normes de seguretat establertes ocasionant riscs per a la pròpia persona, així com no obeir les instruccions dels socorristes de les instal·lacions.

Es consideraran FALTES MOLTS GREUS:

          a) L’incompliment d’una sanció per la comissió d’una falta greu.

          b) Quan, en el període de dos anys, s’hagin comès dues faltes greus de diferent naturalesa.

          c) Quan s’hagi comprovat que un soci, una sòcia, un abonat o una abonada ha comès un acte de transcendència pública, dins o fora del recinte de l’entitat, i que perjudiqui la reputació i el prestigi de l’entitat i/o de les persones associades, les quals estan corporativament considerades.

          d) Quan, dintre del recinte social, s’hagi comès una agressió física, un ultratge o una provocació, de paraula o de fet.

          e) Els mateixos atacs de l’anterior apartat, comesos fora del recinte de l’entitat, produïts contra directives, directius o personal de l’entitat, per raó dels seus càrrecs o per les funcions que hi desenvolupen.

          f) L’embriaguesa o estats d’intoxicació d’altres substàncies de manera reiterada i escandalosa, conducta delictiva o que atempti greument contra la convivència social.

          g) L’ús fraudulent del carnet o dels rebuts de les quotes socials, de manteniment, esportives, derrames o de llicències federatives.

          h) Facilitar l’accés a les instal·lacions a persones que no siguin sòcies o abonades de l’entitat sense fer us de les diferents modalitats d’invitació existents.

          i) Retenir, danyar, inutilitzar o fer desaparèixer qualsevol classe de béns de l’entitat o de les sòcies i els socis i personal.

          j) L’actitud o conducta que d’una manera generalitzada atempti notòriament contra el benestar, la comoditat i l’ambient de convivència en el si de l’entitat i entre les persones associades. Els comportaments que incompleixin les normes de seguretat establertes, ocasionant riscs per a la pròpia persona i per a altres usuaris o empleats.

          k) La falta de pagament durant 2 mesos de qualsevol quota o import, meritat per l’entitat.

          l) Deslluir (pintades, grafits, etc…) les instal·lacions de l’entitat, tant esportives, socials, administratives, lúdiques, com decoratives i enjardinades.

Article 20: Sancions

Les sancions que es podran imposar per les infraccions lleus, greus o molt greus
relacionades amb la conducta esportiva o la conducta associativa seran:

Per FALTES LLEUS:

          a) Amonestació verbal o escrita de caràcter privat.

          b) Suspensió del dret a entrar al recinte de l’entitat i fer ús de les seves instal·lacions i serveis, durant un termini màxim de 15 dies.

          c) Amb independència de les anteriors, sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys materials causats a l’entitat, a les sòcies i els socis o al personal.

Per FALTES GREUS:

          a) Suspensió dels drets corresponents a la condició de sòcia, soci, abonada o abonat per un període que oscil·la entre 16 dies i 6 mesos. Durant el període de compliment d’aquesta sanció, s’hauran d’abonar les quotes establertes.

          b) Amb independència d’allò que s’estableix al punt anterior, sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys ocasionats a l’entitat, a la resta de sòcies i socis o al personal.

Per FALTES MOLT GREUS:

          a) Suspensió dels drets corresponents a la condició de soci, sòcia, abonat o abonada per un període entre sis mesos i un dia i dos anys. Mentre duri la vigència de la sanció, s’hauran d’abonar les quotes establertes.

          b) Expulsió definitiva, amb la corresponent pèrdua de tots els drets, nomenaments, etc.. en l’entitat.

          c) Sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys ocasionats a l’entitat i a sòcies i socis o al personal.

Article 21: Procediment sancionador

La imposició de sancions per causa de les infraccions relacionades amb la conducta esportiva, s’ajustarà als procediments i les normes que disposa el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’esport.

La imposició de sancions a causa de les infraccions relacionades amb la conducta associativa es farà prèvia la instrucció d’un expedient disciplinari que s’ajustarà a les normes següents:

          a) La junta directiva, tant aviat com tingui coneixement d’una infracció, acordarà la incoació d’un expedient disciplinari i nomenarà, entre els seus i les seves membres, un instructor o instructora. Aquest acord es comunicarà fefaentment al soci o sòcia afectada. La junta directiva, abans d’acordar la incoació de l’expedient, podrà disposar facultativament la pràctica d’aquelles informacions prèvies que cregui convenients.

          b) Un cop iniciat l’expedient, la instructora o instructor disposarà la pràctica de totes les actuacions i proves que cregui necessàries, com la declaració de l’interessat o interessada, declaracions de testimonis, aportació documental o qualsevol diligència.

          c) Un cop finalitzada aquesta fase, l’instructor o instructora de l’expedient presentarà un informe-proposta a la unta directiva, i aquesta decidirà entre el sobreseïment i arxiu de l’expedient, o la imputació a la interessada o interessat del plec de càrrecs i se li comunicarà de forma fefaent i per escrit.

          d) El plec de càrrecs comprendrà una relació dels fets que s’imputen al soci o a la sòcia, i li concedirà un termini no inferior a cinc dies naturals perquè pugui presentar per escrit el plec de descàrrecs i la proposta per a la pràctica de proves que consideri adients a la seva defensa.

          e) Un cop passat el termini per presentar el plec de descàrrecs i, si cal, practicades les proves proposades, la junta directiva dictarà resolució en el termini màxim de 30 dies hàbils.

          f) La resolució de la junta directiva podrà ser exculpadora per a la persona expedientada, tot disposant el sobreseïment i l’arxiu de l’expedient, o condemnatòria, amb la determinació de la sanció que li imposi. En ambdós supòsits, la resolució serà motivada, se li notificarà de forma fefaent, i
l’advertirà del recurs procedent, si n’hi ha, i del termini per interposar-lo.

          g) A l’inici de l’expedient, o en qualsevol moment de la tramitació, i si les circumstàncies o fan aconsellable, la junta directiva podrà acordar cautelarment la retenció del carnet que li correspongui.

          h) Entre l’acord d’inici de l’expedient i la notificació a l’interessat o interessada de la resolució de la junta directiva a la qual es refereix l’apartat f, no podran transcórrer més de sis mesos.

Article 22: Recursos contra les sancions

Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva per infraccions contra la conducta esportiva i la conducta associativa, i també contra qualsevol altra decisió de tipus societari aprovada per la junta de l’entitat, es podrà formular l’oportuna reclamació davant l’autoritat judicial en el termini de 20 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.

La interposició del recurs assenyalat en el present article no suspèn l’executabilitat dels acords objecte del recurs, llevat que hi concorrin circumstàncies que així ho aconsellin, a criteri de l’òrgan revisor judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada de l’interessada o interessat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Totes les dades de caràcter personal que s’hagin de recaptar, tant dels socis i les sòcies com dels abonats i les abonades, per a la bona marxa de l’entitat, així com la informació sobre els expedients disciplinaris que puguin recaure sobre aquestes persones, seran tractades amb un compliment rigorós de la Llei 15/199, de 13 de desembre sobre Protecció de dades de Caràcter Personal i per les normes reglamentàries vigents que la despleguin.

DISPOSICIONS FINALS

          1. La junta directiva pot prendre les mesures oportunes a fi d’assegurar l’estricte compliment d’aquestes normes.
          2. A mesura que l’entitat ampliï els seus serveis i instal·lacions, i per tal de regular-ne els usos, la junta directiva disposarà les corresponents normes d’utilització, les quals, encara que hagin estat dictades amb posterioritat, també formaran part del reglament de règim intern i seran comunicades en la propera assemblea que se celebri i exposades al taulell d’anuncis de l’entitat durant els 30 dies següents a la seva adopció.
          3. Aquest reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per l’assemblea general de socis i sòcies.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les normes i disposicions d’ordre intern que hagin estat adoptades per l’entitat amb anterioritat a aquest reglament, encara que s’hi contradiguin, així com l’anterior reglament de règim intern de l’entitat.

Calendari

ICONES_CNM_2024_social

SOPAR A LA FRESCA + CONCERT

ICONES_CNM_2024_natació piscina

CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE NATACIÓ PER CLUBS

ICONES_CNM_2024-NAT-ART

3a Jorn. Ct. Catalunya Benjamí N. Art. Nivell I-II-III

ICONES_CNM_2024_social

SOPAR A LA FRESCA + CONCERT

ICONES_CNM_NAT

TROFEU CIUTAT DE MATARÓ, MEMORIAL JOSEP MASRIERA