Reglament de distincions

Reglament de distincions honorífiques
del Centre Natació Mataró

Article 1

La Junta Directiva pot concedir, en nom del Centre Natació Mataró, distincions
honorífiques de forma graciable i discrecional per recompensar els serveis rellevants i els
mérits especials contrets en pro del Centre Natació Mataró, per qualsevol ens, organisme,
autoritat, soci o persona aliena al Centre.

Article 2

Les distincions són les següents:

a) President d’Honor: es pot atorgar aquesta distinció a qualsevol autoritat, personalitat,
expresident del Centre, o soci que hagi exercit càrrecs en la Junta Directiva durant un
període no inferior a quatre anys.

b) Soci d”Honor: aquesta distinció pot recaure sobre qualsevol dels esmentats anteriorment
i, a més, sobre els socis en general i sobre persones alienes al Centre Natació Mataró.

Article 3

La recompensa de President d’Honor i la de Soci d*Honor es distingirá amb un guardó de
mérit (tipus medalla, placa, trofeu,…) que inclourá l’escut del Centre Natació Mataró, el
nom de l’entitat o persona guardonada i la data de concessió de la distinció.

A més s’ha de lliurar als guardonats un títol acreditatiu de la recompensa subscrit pel
president de l’entitat.

Article 4

Les distincions són de carácter vitalici i s’han d’inscriure, per ordre cronológic, en un llibre
registre d’honors que ha de portar la secretaria del Centre amb un breu historial dels mérits
que originen la seva concessió. Podran ser revocades per la Junta Directiva en cas de que el
guardonat incorregués en falta molt greu segons el reglament de régim intern, incoant-se ,
en aquest cas, expedient contradictori i amb acceptació de dos tercos de tots els membres
de la Junta Directiva.

El lliurament de les distincions s’ha de solemnitzar adequadament mitjangant l’acte i data
que assenyali la Junta Directiva.
La titularitat dun cárrec honorífic és compatible amb la de qualsevol altra situació activa
en el si de la Junta Directiva. Tot i aixó, es posposará la concessió de 1’honor mentre el
guardonat sigui membre de la Junta Directiva a fi d’evitar el conflicte d’interessos.

Els Presidents d’Honor que no siguin membres de la Junta Directiva poden assistir a les
seves reunions amb veu, peró sense vot.

A més, els guardonats tenen dret a ocupar un lloc preferent en tots els actes oficials que faci
el Centre.

Article 5

Per a la concessió de les distincions establertes en l’article 2, cal l’acord de la Junta
Directiva amb el vot favorable de dos tergos de tots els seus membres.

Per a aquesta finalitat s’ha d’incoar expedient contradictori, a proposta de deu socis o més
i/o de la Junta Directiva, mitjangant escrit degudament raonat adrecat al president de
Pentitat.

Es consideren mérits suficients per ser proposat com a soci d’honor les segiients
circumstancies:

– La participació en competicions internacionals absolutes de seleccions i més de 10
anys competint amb el Centre Natació Mataró.

– Haver col:laborat com a delegat d’algun equip esportiu del Centre durant més de
10 anys.

– Haver estat membre de la Junta Directiva del Centre Natació Mataró per un
període superior als 10 anys.

La proposta s”ha de publicar en el tauler d’anuncis del Centre, s’ha de comunicar per escrit
a tots els socis de l’entitat, i s’ha de fixar un termini de trenta dies per tal que es puguin
formular les objeccions que es creguin oportunes.

El trámit de l’expedient contradictori no pot excedir de sis mesos, i ha d’estar a cárrec d’un
instructor i un secretari expressament designats per la Junta Directiva.

Contra la resolució de la Junta Directiva no es pot interposar cap mena de recurs.

Article 6

Conserven els drets adquirits aquelles persones que posseeixin actualment les distincions de
President o Soci d”Honor.

Article 7

Independentment de les distincions honorífiques regulades en els articles anteriors, els socis
que assoleixin els 25 i els 50 anys de permanencia ininterrompuda al Centre, tenen dret a
una recompensa especial que consisteix en un diploma commemoratiu de lefeméride,
expedit pel Centre, ¡ a una insígnia de l’entitat que será platejada pels socis amb 25 anys
d’antiguitat i daurada pels de 50 anys.

La Junta Directiva s’ha d”encarregar de l organització i el lliurament de les recompenses
esmentades en un acte solemnitzat adequadament.

Article 8

Distinció “Esportista de mérit” del Centre Natació Mataró

També, i al marge de les distincions honorífiques anteriorment esmentades, la Junta
Directiva del Centre podrá, en el cas d”aquells/es esportistes que, després d’una llarga
trajectória defensant els colors del Centre, donin per finalitzada la seva carrera esportiva,
determinar quins/es s’han fet mereixedors/es (atenent als diferents nivells de vinculació ¡
als resultats esportius assolits) de rebre el reconeixement de Pentitat, mitjancant la
concessió d”algun recordatori (placa, diploma, medalla, etc…) on s’especifiquin els mérits
assolits,

La junta directiva s’encarregará de l’organització de l’acte en que es procedirá al
reconeixement esmentat.

Article 9

A més de les distincions especificades en els articles precedents, s’instrueix una
condecoració honorífica anomenada medalla de plata al mérit del Centre Natació Mataró,
que podrá atorgar directament i discrecional la Junta Directiva, sense necessitat d’incoar
expedient contradictori, a totes aquelles autoritats, personalitats, ens, organismes, entitats, o
altres persones físiques o jurídiques no súcies que, en opinió de la mateixa Junta, siguin
considerades mereixedores d’aquesta recompensa amb motiu de la seva especial vinculació
al Centre o bé per raó de la seva rellevant col:laboració amb les activitats de l’entitat.

Per a la seva concessió cal el vot favorable de dos tergos dels membres de la Junta
assistents a la reunió i que la proposta figuri a ordre del dia de la convocatória.

La concessió d’aquesta distinció s’ha d’inscriure al llibre registre d’honors a qué fa
referencia l’article 4 d’aquest reglament.

Calendari

ICONES_CNM_2024_social

SOPAR A LA FRESCA + CONCERT

ICONES_CNM_2024_natació piscina

CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE NATACIÓ PER CLUBS

ICONES_CNM_2024-NAT-ART

3a Jorn. Ct. Catalunya Benjamí N. Art. Nivell I-II-III

ICONES_CNM_2024_social

SOPAR A LA FRESCA + CONCERT

ICONES_CNM_NAT

TROFEU CIUTAT DE MATARÓ, MEMORIAL JOSEP MASRIERA